Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Inscribed base of a statue of Thessaloniki 2nd c. B.C. / Ενεπίγραφη βάση αγάλματος Θεσσαλονίκης, 2ος αι. π.Χ.

Inscription reading "To Queen Thessalonike, (Daughter) of Philip", Archaeological Museum of Thessaloniki

Επιγραφή «Στη Βασίλισσα Θεσσαλονίκη, (Κόρη) του Φιλίππου», Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ενεπίγραφη βάση αγάλματος Θεσσαλονίκης, του 2ου αι. π.Χ., που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας Αγοράς και μέρος μιας ομάδας αγαλμάτων της οικογένειας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιγραφή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ

Inscribed base of a statue of Thessaloniki, of the 2nd c. B.C., found in the area of the ancient Agora and part of a group of statues of the family of Alexander the Great. Inscription: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ

Thessaloniki is a Greek city.  The city was founded in 315 BC by Cassander of Macedon, who named it after his wife Thessalonike, daughter of Philip II of Macedon and sister of Alexander the Great.