Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Head of Isis, after 138 AD / Κεφάλι της Ίσιδας, μετά το 138 μ. Χ..

Head from a cult statue of Isis, after 138 AD. Archaeological Museum of Thessaloniki.Greece
Κεφάλι από λατρευτικό άγαλμα της Ίσιδας, μετά το 138 μ. Χ.. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Τα μαλλιά ήταν χρωματισμένα και πιθανόν επιχρυσωμένα. Από το μεγάλο ιερό των Αιγυπτίων θεών της αρχαίας Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
The hair was colored and possibly gold-plated. From the great sanctuary of the Egyptian gods of ancient Thessaloniki, Greece