Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Statue of woman, personification of the Odyssey / Ανδριάντας γυναικός, προσωποποίηση του έπους της Οδύσσειας, 2ος αιώ. μ.Χ.

Statue of woman, personification of the Odyssey. (2nd century AD) Athens, Museum of the Ancient Agora.
Ανδριάντας γυναικός, προσωποποίηση του έπους της Οδύσσειας. (2ος αιώνας μ.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
Odyssey, heroic epic, 2nd century AD (Stoa of Attalos - Athens). It was found during the archaeological excavations in the Ancient Agora of Athens. Archaeologists speculate that it may come from the Library of Pantainos. In his left hand he held a rudder and on his chest are Scylla, Aeolus, the Sirens and Polyphemus.

Οδύσσεια, ανδριάντας έπους, 2ος αιώνας μ.Χ. (Στοά του Αττάλου - Αθήνα). Βρέθηκε κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι πιθανολογούν πως ίσως προέρχεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανταίνου. Στο αριστερό χέρι κρατούσε πηδάλιο και στο θώρακα διακρίνονται η Σκύλα, ο Αίολος, οι Σειρήνες και ο Πολύφημος.