Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Saints Codratos, Anectos, Paul, Dionysios, Cyprian and Kriskis, March 10

Eις τον Kοδράτον.
Τῶν δυσσεβῶν τὴν πίστιν ὕβρεσι πλύνας
Τμηθεὶς Κοδρᾶτε σῶν ἀφ' αἱμάτων πλύνῃ.

Eις τον Άνεκτον, Παύλον και Διονύσιον.
Γνωστοῖς Ἄνεκτον σὺν δυσὶ κτείνει ξίφος,
Οἷς οὐκ ἀνεκτὸν μὴ θανεῖν Θεοῦ χάριν.

Eις τον Kρήσκεντα και Kυπριανόν.
Ὁρῶν καταθνῄσκοντα Κρήσκεντα ξίφει,
Σπεύδει σὺν αὐτῷ Κυπριανὸς τεθνάναι.

Ἀμφὶ δεκάτῃ Κοδρᾶτον ξίφος ἐγκατέπεφνε.


Saints Codratos, Anektos, Pavlos, Dionysios, Cyprian and Crescis the Martyrs were friends and martyred during the persecution of the emperors Decius (249-251 AD) or Valerian (253-259 AD) in Corinth, when ruler of Greece was Jason.

In the Minologion of the emperor Basileus Vy, it is mentioned that of the Christians, those who had been arrested were massacred, but those who escaped hid in the mountains, for as long as needed. So the mother of Kodratus, who came from the city of Corinth, fled to the mountain and hid. And as she was pregnant, she gave birth to a son whom she named Codratus. Then, after living for a while, she died, leaving her infant son. He was nourished by the clouds that gathered above him and watered him. Kodratos, after he grew up, taught the Christian faith to Anectus, Crescenda, Cyprian, Paul and Dionysius, who had in the meantime taken refuge with him. But Saints Anectos, Crescus, Cyprian and Paul were arrested, because they were Christians. The governor Jason tried in various ways to tempt them and convince them to renounce their Christian faith and sacrifice to the idols. They confessed Christ with spiritual courage, were tortured and finally beheaded.

This is how the Holy Martyrs entered the joy of the Kingdom of God.

The Holy Martyr Dionysios was accused by the governor of Corinth of disobeying the order of the kings and of despising the gods, preaching some other God crucified and saying that He is the Creator of heaven and earth and the sea and all that is in them. these, He who is going to come from heaven and judge with glory the living and the dead and reward everyone according to their works. Therefore, after being arrested and bound in chains, he presented himself to the lord, who tried to force him, sometimes with flattery and sometimes with threats, to deny Christ and sacrifice to idols. But the Martyr of Christ Dionysios confessed Christ with a loud voice. Thus he was killed with a knife and his temporary life ended.
Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ἐξάριθμος χορός, τῶν Χριστοῦ Ἀθλοφόρων, ὑμνείσθω εὐσεθῶς, μελωδίαις ᾀσμάτων, Κοδράτος καὶ Ἄνεκτος, Παῦλος καὶ Διονύσιος, καὶ σὺν Κρήσκεντι, Κυπριανὸς ὁ θεόφρων τὴν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωπούσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς λαμπάς ἑξάφωτος ἐν τῇ Κορίνθῳ, καρτερῶς ἀθλήσαντες, ὤφθητε Μάρτυρες σοφοί, φωταγωγοῦντες ταῖς χάρισι, τῆς Ἐκκλησίας ἀπαύστως τό πλήρωμα.