Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Saint Anne's feast day

According Christian tradition, Saint Anne was the mother of Mary, the wife of Joachim and the maternal grandmother of Jesus. Mary's mother is not named in the Bible's canonical gospels. In writing, Anne's name and that of her husband Joachim come only from New Testament apocrypha, of which the Gospel of James (written perhaps around 150 AD) seems to be the earliest that mentions them. 

The story is similar to that of Samuel, whose mother Hannah (Hebrew: חַנָּה‎ Ḥannāh "favour, grace"; etymologically the same name as Anne) had also been childless. The Immaculate Conception was eventually made dogma by the Church following an increased devotion to Anne in the twelfth century. Dedications to Anne in Eastern Christianity occur as early as the sixth century. In the Eastern Orthodox tradition, Anne and Joachim are ascribed the title Ancestors of God, and both the Nativity of Mary and the Presentation of Mary are celebrated as two of the twelve Great Feasts of the Orthodox Church. The Dormition of Anne is also a minor feast in Eastern Christianity. In Lutheran Protestantism, it is held that Martin Luther chose to enter religious life as an Augustinian friar after invoking St. Anne while endangered by lightning.

Λειτουργικά κείμενα
Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης Σύλληψιν, γεγενημένην ἐκ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον, τὸν Λόγον κυήσασαν.