Translate

Εικόνα με τέσσερις εκκλησιαστικές γιορτές, αρχές του 1200 στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα / Icon with four Church Feasts painted in the early 1300s in Thessalonik, Macedonia, Greece.

Icon with four Church Feasts painted in the early 1300s in Thessalonik, Macedonia, Greece.
Εικόνα με τέσσερις εκκλησιαστικές γιορτές ζωγραφισμένη στις αρχές του 1200 στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα.


Περιγραφή
Η εικόνα ήταν ζωγραφισμένη σε αυγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε ξύλο, ασταρωμένο με λινό και γκέσο. Οι τέσσερις σκηνές του κύκλου των δώδεκα Μεγάλων Εκκλησιαστικών Εορτών (το λεγόμενο Δωδεκάορτον) είναι ζωγραφισμένες σε δύο ζώνες κάτω από λαξευμένες καμάρες και προσδιορίζονται από ελληνικές μεγαλόπρεπες επιγραφές με κόκκινο χρώμα: O ΕΥΑΓΓΕΛΙCΜΟC (ο Ευαγγελισμός), Η Χ[PICTO]Υ ΓΕΝΝΗCΙC ( the Nativity of Christ), Η ΒΑΠΤΙCΙC (the Baptism) and Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCIC (the Transfiguration). Ο ζωγράφος έχει χρησιμοποιήσει ένα εγχάρακτο προσχέδιο, ιδιαίτερα εμφανές στα φωτοστέφανα και τα περιγράμματα των μορφών, αν και δεν το ακολουθούσε πάντα κατά γράμμα. Για παράδειγμα, το κεφάλι του Αρχαγγέλου Γαβριήλ από τον Ευαγγελισμό είναι μικρότερο από το αρχικό σχέδιο.

Οι σκηνές διατάσσονται ακολουθώντας την ιστορική ακολουθία των γεγονότων όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια. Επάνω αριστερά είναι ο Ευαγγελισμός. η Παναγία στέκεται μπροστά σε έναν εξώπλατο θρόνο και κρατά μια ράβδο, υπαινίσσεται ότι περιέστρεψε ένα πέπλο για τον Ναό (Πρωτοευαγγέλιο Ιακώβου, 10:1). Ο Γαβριήλ κρατά το χέρι του σε μια χειρονομία λόγου καθώς μια ακτίνα κατεβαίνει από τον ουρανό προς τη Μαρία. Ακολουθεί η Γέννηση, όπου η Μαρία ξαπλώνει κάτω από το νήπιο Χριστό στη φάτνη, που λατρεύεται από βόδι και γαϊδούρι, και περιλαμβάνει επίσης τη σκηνή των δύο μαιών που λούζουν το παιδί, τον Ιωσήφ, έναν άγγελο και τους βοσκούς. Το Βάπτισμα αναπαρίσταται κάτω από τον Ευαγγελισμό και σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής απλώνει το χέρι του πάνω στη γυμνή φιγούρα του Χριστού που στέκεται στον ποταμό Ιορδάνη. Η Μεταμόρφωση βρίσκεται αμέσως στα δεξιά του Βαπτίσματος: Ο Χριστός εμφανίζεται με μαντόρλα στην κορυφή του όρους Θαβώρ, πλαισιωμένος από τον Ηλία στα δεξιά και τον Μωυσή στα αριστερά. Κάτω οι απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης πέφτουν κάτω μπροστά στο όραμα.

Icon with four Church Feasts painted in the early 1300s in Thessalonik, Macedonia, Greece 

Description 
The icon was painted in egg tempera and gold leaf on wood, primed with linen and gesso. The four scenes of the twelve Great Church Feasts cycle (the so-called Dodekaorton) are painted in two zones below carved arches and are identified by Greek majuscule inscriptions in red: O ΕΥΑΓΓΕΛΙCΜΟC (the Annunciation), Η Χ[PICTO]Υ ΓΕΝΝΗCΙC (the Nativity of Christ), Η ΒΑΠΤΙCΙC (the Baptism) and Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩCIC (the Transfiguration). The painter has used an incised preliminary design, particularly obvious on the haloes and outlines of the figures, though he did not always follow it to the letter. For instance, the head of the Archangel Gabriel from the Annunciation is smaller than the initial design. The scenes are arranged following the historical sequence of the events as described in the Gospels. At the top left is the Annunciation; the Virgin stands in front of a backless throne and holds a distaff, alluding to her spinning a veil for the Temple (Protoevangelion of James, 10:1). Gabriel holds his hand in a gesture of speech as a ray descends from heaven towards Mary. Next is the Nativity, where Mary reclines beneath the infant Christ in the manger, adored by ox and ass, and includes also the scene of the two midwives bathing the Child, Joseph, an angel and the shepherds. The Baptism is represented beneath the Annunciation, and in it St John the Baptist extends his hand over the nude figure of Christ who stands in the river Jordan. The Transfiguration is immediately to the right of the Baptism: Christ appears in a mandorla on top of Mount Tabor, flanked by Elijah to the right and Moses to the left. Below the apostles Peter, James and John fall down in front of the vision.

Σχόλια