Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Tyrrhenian amphora by the Prometheus Painter, 550 BC. / Τυρρηνικός αμφορέας του "Ζωγράφου του Προμηθέα", 550 π.Χ. Αθήνα: Εθνικό Μουσείο.

Τυρρηνικός αμφορέας του "Ζωγράφου του Προμηθέα". Μπροστά: αμαζωνομαχία – Ο Ηρακλής πολεμά την Ανδρομάχη, ο Τελαμών με την Ανιπέ και η Ίφις (σύζυγος του Ηρακλή) με την Πανάριστη. Άγνωστη προέλευση, ''περί το 550 π.Χ. Αθήνα: Εθνικό Μουσείο.

Tyrrhenian amphora by the Prometheus Painter. Front: amazonomachy – Herakles combats Andromache, Telamon fights Anipe and Iphis (Herakles’ wife) fights Panariste. Unknown origin, '’circa 550 BC. Athens: National Museum.