Translate

Τελετή με ήρωες του Β' ΠΠ στο Σιδηρόκαστρο, 30 Μαΐου 1949

Απο την εφημερία ΕΜΠΡΟΣ στις 8 Ιουνίου 1949

Στις 30 Μαΐου 1949, η εφημερίδα «Εμπρός» κατέγραψε μια συγκινητική στιγμή που ανέδειξε το θάρρος και την αυταπάρνηση των Ελλήνων μαχητών. Οκτώ ανάπηροι πολέμου, που πολέμησαν με γενναιότητα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επισκέφθηκαν το Σιδηρόκαστρο, εκπροσωπώντας το Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπήρων. Αυτοί οι γενναίοι Έλληνες, που είχαν θυσιάσει μέλη του σώματός τους για την τιμή και την ακεραιότητα της πατρίδας, έφθασαν στην πόλη για να τιμήσουν τους ήρωες που είχαν υπερασπιστεί τη Μακεδονική γη από τις εχθρικές επιθέσεις.

Η υποδοχή τους ήταν αντάξια της προσφοράς τους, με στρατιωτικές τιμές και θερμές εκδηλώσεις από την τοπική κοινωνία, τους αξιωματικούς, τους μαθητές, τους προσκόπους και πλήθος κόσμου. Το κλίμα ήταν γεμάτο πατριωτισμό και συγκίνηση, με μια νεαρή κοπέλα να προσφέρει λουλούδια στους αναπήρους, συμβολίζοντας την ευγνωμοσύνη του λαού για τις θυσίες τους.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή τους σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως την άφιξή τους στην οχυρά γραμμή «Μεταξά», όπου τους υποδέχθηκαν οι στρατιώτες με τιμές, και την προσφορά μιας σημαίας, την οποία ύψωσαν με υπερηφάνεια. Η παρουσία τους και η υπόσχεση των στρατιωτών να υπερασπιστούν τη Μακεδονία με κάθε θυσία ανανέωσαν το ηθικό και την πίστη όλων στην τελική νίκη του Έθνους.
30 Μαΐου 1949. ᾿Οκτὼ ἀνά- πηροι, ὀκτὼ μαχηταὶ τοῦ περασμέ νου Πολέμου, ὀκτὼ γνήσιοι Ελ νες στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή, που ἔδωσαν τὰ μέλη τοῦ σώματός των, γιὰ τὴν τιμήν, τὴν Δόξαν καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, ἦλθαν στην μαρτυρική πόλι τοῦ Σιδηρο κάστρου ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ του Πανελληνί ου Συνεδρίου ᾿Αναπήρων, διὰ νὰ να φρουρήσουν τιμητικὰ ἐκεῖ ὅπου ἐθραύσθησαν πρό τινων ἡμερῶν τὰ σλαυόδουλα στήθη ἀπὸ μία χούφτα γνησίων Ελλήνων.
Τοὺς ἡρωϊκοὺς μαχητάς, ποὺ τιμῆς ἕνεκεν συνώδευον τεθωρακι- σμένα ὀχήματα τοῦ Στρατοῦ, ὑπε δέχθησαν ὁ Ταξίαρχος, ὁ χος, ὁ Δήμαρχος, ἀξιωματικοί καὶ ὁπλίται, τὰ σχολεία, οἱ Πρόσκο ποι, κό- αἱ Οδηγοί καὶ πλῆθος κό σμου, τὸ ὁποῖον εὐχήθηκε τὸ «Και λῶς ἤλθατε» ραΐνον αὐτοὺς μὲ ἄνθη καὶ ζητωκραυγάζον, ἐνῷ ἡ μουσικὴ τοῦ Δήμου ἐπαιάνιζεν «Η Ελλάδα ποτέ δὲν πεθαίνει».
Καὶ ἐνῷ τὸ πᾶν ἐδονεῖτο ἀπὸ έναν έξαλλο πατριωτισμό, μία νεα- ρὰ Ἑλληνοπούλα προσφέρει εἰς τοὺς ἀναπήρους ἀνθοδέσμην και μωμένη ἀπὸ πτωχά ἀλλὰ ἀπέριτ- τα λουλούδια τῆς Μακεδονικής γῆς, ποτισμένα ἀπὸ πρόσφατον αἷμα, ποὺ χύθηκε ἀπὸ τοὺς ἡρωϊ- κοὺς Ἕλληνας, ποὺ πιστοὶ στὸν ὅρκον τους ἐθυσιάσθησαν διὰ νὰ ριζώσῃ τὸ δένδρο τῆς Νίκης καὶ διὰ τὸ μεγαλεῖον τῆς πιό λαμπρῆς
Πατρίδος. Μετὰ οἱ ἀνάπηροι παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, ὅπου παρευρέθησαν μεταξύ τῶν ἄλλων καὶ ὁ Βουλευ τὴς Σερρών της K. Λαυρεντίδης, ὅσι - στις προσφωνῶν αὐτοὺς ἔδωσε τὴν ὑπόσχεσιν ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἑλ λήνων καὶ εἰδικῶς τοῦ μαρτυρικού Σιδηροκάστρου, ὅτι ἅπαντες θὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν προγόνων των, προσφέροντες τὴν ζωήν των, διὰ τὴν συντριβὴν τοῦ κομμουνι σμοῦ καὶ τὴν τελικήν Νίκην τοῦ Ἔθνους, ἡ ὁποία πλησιάζει μὲ γοργά βήματα. 
Τὴν 3ην ἀπογευματινὴν οἱ ἀ- νάπηροί μας συνοδευόμενοι ὑπὸ ἀν ξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν τῆς Τα ξιαρχίας, τοῦ Δημάρχου κ. Κοντοβραχνούδη, τοῦ Βουλευτοῦ κ. Λαυρεντίζη, τοῦ Ἐπάρχου κ. 'Α- θανασίου, τῶν Προσκόπων, τῶν Σχολείων, τῶν Ὁδηγῶν καὶ τῆς Μουσικής, ἀφίχθησαν εἰς τὴν ὀχυ ρὰν γραμμὴν «Μεταξά». Ἐκεῖ τοὺς ἀναπήρους μας μας ὑπεδέχθη ὑτ με τὰ τῶν στρατιωτών του ὁ Διοικη τὴς τῆς στρατιωτικής μονάδος, προσφέρων εἰς αὐτοὺς ἀνθοδέσμας, γλυκὰ καὶ τσιγάρα. Οι ἠρωϊκοί μας ἀνάπηροι προσέφερον μία ση · μαίαν, τὴν ὁποίαν ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς Μουσικῆς ἀνύψωσαν καὶ ἐν συ
νεχείᾳ ἐφρούρησαν ἐπὶ μίαν ώραν, ξεκουράζοντας ἔστω καὶ γιὰ λίγο τοὺς φρουροὺς τῶν συνόρων, ᾿Αντι προσωπεύων τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων ἐφύλαξεν ὁ Βουλευτής κ. Λαυρεντίδης, στοὺς Δήμους ὁ Δήμαρχος κ. Κοντοβραχιονίδης καὶ τὸ Κράτος ὁ Έπαρχος κ. ᾿Αθαν νασίου. Τὴν 6ην ἀπογευματινὴν ὥραν, ἀφοῦ οἱ ἀνάπηροι ἐβεβαίωσαν τοὺς στρατιώτας ὅτι εἶναι, πρόθυμοι να δώσουν καὶ τὴν τελευταίαν των πνοήν διὰ τὴν Πατρίδα, καὶ οἱ γεν ναῖοι φαντάροι μας αντεπεσχέθη σαν ὅτι δὲν θὰ ἀφήσουν Βουλγα ρικό πόδι νὰ πατήσῃ τὴν Μακε δονικὴν γῆ, ἀνεχώρησαν διὰ Σιδη ρόκαστρον μὲ μὲ νέαν πίστιν διὰ διὰ τὴν Νίκην τῶν Ἑλληνικῶν Όπλων ὑπὸ τὴν πνοὴν τοῦ Βασιλέως μας καὶ τὴν κοινὴν προσπάθειαν ὅλων τῶν Ελλήνων.
Τὴν ἑπομένην οἱ ἀνάπηροί μας συναποκομίζοντες τὰς καλυτέρας τῶν ἐντυπώσεων ἀνεχώρησαν διὰ Θεσσαλονίκην φέροντες τὸν χαιρε τισμὸν τισμὸν τῶν τῶν ἀκριτῶν πρὸς τὸ Συ νέδριον, τῶν ἀναπήρων, τὴν ὑπό σχεσιν ὅτι οὐδεὶς βάρβαρος θὰ πε ράσῃ τὰ σύνορα τῆς αἰματοβαμ μένης καὶ χιλιοδοξασμένης Μακε δονίας μας καὶ τὸν χαιρετισμὸν τῆς Βορείου Ελλάδος πρὸς ὅλην τὴν Μεγ. Ελλάδα καὶ τὰ τέκνα της.
Eφημερία ΕΜΠΡΟΣ στις 8 Ιουνίου 1949
Αριθμός φύλλου 4

Σχόλια