Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαίπωροι τρόποι

Ελληνική Γλώσσα / Ελληνικές λέξεις (εκφράσεις)
ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαίπωροι τρόποι, (Ἀριστοφάνης)

ὀρθρο-φοιτο-σῡκοφαντο-δῐκο-τᾰλαίπωροι τρόποι,

«με τρόπους που ταλαιπωρούμενοι απο νωρίς νωρίς πηγαίνουν στα δικαστήρια για να συκοφαντήσουν»

early-prowling base-informing sad-litigious plaguy ways, Ar. V. 505.